Vedtægter for Gymnastikforeningen Møldrup

 

Love for Gymnastikforeningen Møldrup stiftet 20. september 1976

§1: Foreningens navn er: Gymnastikforeningen Møldrup, som er hjemmehørende i Viborg Kommune.

§2: Foreningens formål er at fremme det frie, folkelige ungdomsarbejde. Dette søges nået gennem folkelig oplysning, gymnastik, idræt og kulturelt arbejde.

§3: Foreningen er tilsluttet DGI Midtjylland og DGI.

§4: Som medlem kan optages enhver, der vil indordne sig foreningens formål. Medlemmer har pligt til at indordne sig under ledelsens bestemmelser, ligesom man er pligtig til at rette sig efter de love, foreningen som medlem af en organisation er underkastet. Hvis et medlem krænker foreningens love eller nedsætter dens omdømme, har bestyrelsen ret til at udelukke vedkommende af foreningen. Det eller de udelukkede medlemmer kan få deres sag optaget på 1. ordinære generalforsamling.

§5: Stemmeberettigede er alle aktive medlemmer over 14 år, ledere, instruktører og forældre som har aktive børn under 14 år. Valgbare er alle stemmeberettigede der er fyldt 16 år. Dog skal formanden og kassereren have myndighedsalder.

§6: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned og indvarsles offentlig senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag og forslag om vedtægtsændringer (skriftlige) skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsordenen skal indeholde følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af protokolfører og stemmetællere
  3. Beretninger
  4. Regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af 2-4 eller 1-3 bestyrelsesmedlemmer + 1-2 suppleanter
  7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Valgene skal være skriftlige. Alle beslutninger tages ved relativ stemmeflerhed. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§7: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt flertallet af bestyrelsen, eller 1/5 af de aktive medlemmer stiller skriftlige motiverede krav herom. Den skal indvarsles og er beslutningsdygtig som den ordinære.

§8: Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer. Alle vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, der afgår skiftevis 2 og 1 hvert år. For et år vælges 1 suppleanter for bestyrelsen. Endvidere vælges 1 revisor for 2 år + 1 revisorsuppleant for et år. Vælges kan kun de, der er til stede, eller som har givet tilsagn om at lade sig opstille. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Kassereren må placeres uden for bestyrelsen. Det er den samlede bestyrelse, der tegner foreningen. Bestyrelsen består af minimum 3 personer + 1 suplleant. Suppleanten er ikke stemmeberettiget. Medlemmer afgår på skift.

§9: Regnskabet følger kalenderåret. Bestyrelsen fastsætter kontingentet.

§10: Bestyrelsen kan efter behov, på generalforsamlingen stille forslag til forskellige udvalg. Generalforsamlingen skal godkende disse. Udvalgets medlemmer godkendes af bestyrelsen. Udvalgene består af 3 eller 5 medlemmer, hvoraf mindst en skal være medlem af bestyrelsen. Valget gælder for en 2-årig periode. Udvalgenes økonomiske beslutninger skal for at være gyldige godkendes af bestyrelsen, ligesom de i alle sager er ansvarlige overfor bestyrelsen.

§11: Foreningen kan kun opløses, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på to generalforsamlinger med 14 dages mellemrum stemmer derfor. Mulige aktiver skal tildeles folkeoplysende virksomhed med relation til gymnastik, idræt eller lignende.

§12: Ændring af lovene kan vedtages på ordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt rettidigt og mindst 2/3 af de mødte stemmeberettigede stemmer derfor.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 24. januar 2002 og i januar 2016.

Vedtægterne ændring i §1 på generalforsamling den 17. januar 2008 pga. ændring af kommunenavn